Jazda po mieście

Ostatnia część egzaminu praktycznego „jazda w ruchu miejskim”. Podczas trwającej nie mniej niż 40 minut (w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny) jazdy w ruchu miejskim osoba egzaminowana zobowiązana jest wykonać jeden z manewrów parkowania (prostopadłe, skośne lub równoległe między dwoma pojazdami) i manewr zawracania na drodze jedno jezdniowej dwukierunkowej z możliwością wykorzystania infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, zatoczki, itp).

1. Szczegółowy spis zadań egzaminacyjnych podczas jazdy miejskiej

1.Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2.Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3.Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4.Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd) *)
5.Przejazd przez przejścia dla pieszych.
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:
a) jeden z następujących manewrów parkowania:
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy) przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowce i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa sie z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy) przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowce i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe   wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po
zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w
przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
b) manewru zawracania na drodze jedno-jezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza sie zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*), przejazd przez tunel*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 listopada 2008 r.)
8.Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9 .Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.
10.Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych
– obowiązkowo w zakresie kategorii A1 prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
– w przypadku kategorii A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Miejsca wykonywania manewrów wyznacza osoba egzaminująca.

2. Jak każdy egzamin można zdać lub „odpukać” go nie zadać

§ 12. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 9;
2) negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
2. W trakcie egzaminu przeprowadza sie sprawdzenie odpowiednio umiejętności wykonania wszystkich zadań, o których mowa w § 9.
3. Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
1) sposób wykonywania manewrów na drodze;
2) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego;
3) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze;
4) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia;
5) dynamikę i kulturę jazdy;
6) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

„Działania i zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu
państwowego na prawo jazdy”
1.Kolizja drogowa.
2.Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
4.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5.Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6.Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8. Niezastosowanie sie do:

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9. Niezastosowanie sie do znaków:

9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz wjazdu …….”, *)
9.4 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
9.5 „zakaz skręcania w lewo”,
9.6 „zakaz skręcania w prawo”,
9.7 „nakaz jazdy….”,
9.8 „linia podwójna ciągła”,
9.9 „powierzchnia wyłączona”.
*)Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
10.2 na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
10.3 pojazdom szynowym,
10.4 rowerzystom,
10.5 podczas zmiany pasa ruchu,
10.6 w razie przecinania sie poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających sie po tej samej drodze,
10.7 podczas włączania się do ruchu,
10.8 podczas cofania.

11.Naruszenie zakazu zawracania.
12.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13.Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15.Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
16.Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Prowadzimy zajęcia teoretyczne w oparciu o nowe przepisy i testy
Menu
Zaufane opinie